Giới thiệu về Thư viện

6 tháng 5, 2016
Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp được hình thành năm 1964, là đơn vị hoạt động thông tin tư liệu chuyên ngành nằm trong hệ thống thư viện các trường đại học.

Trong thời gian qua, Thư viện đã có những đóng góp tích cực về cung cấp thông tin, tư liệu cho công tác đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu về mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo, đào tạo tín chỉ, nghiên cứu khoa học, hợp tác và hội nhập trong giai đoạn 2006 – 2020, đặc biệt trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh, thư viện điện tử, thư viện số, thư viện thông minh (thư viện hiện đại) đã được triển khai ở nhiều thư viện trên thế giới và một số thư viện ở Việt Nam – Các nguồn thông tin đến với người dùng tin một cách nhanh chóng nhất, thuận tiện nhất, đầy đủ nhất. Như vậy phương thức phục vụ truyền thống ở các Thư viện trong đó có Thư viện Đại học Lâm nghiệp không còn phù hợp nữa. Sự bùng nổ internet rõ ràng đã đánh dấu một bước đột phá lớn về mặt công nghệ. Sự đột phá này đã thúc đẩy các thư viện phải tăng cường sử dụng kỹ thuật số, tạo điều kiện đổi mới "Đổi mới công tác tổ chức và hoạt động thư viện đại học; hướng tới một thư viện số, thư viện hiện đại".


      Năm 2007, Thư viện Trường đại học Lâm nghiệp đã được đầu tư một số trang thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ đã được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ mới. Đây chính là những tiền đề quan trọng để từng bước xây dựng một Thư viện hiện đại và bước đột phá đã được tiến hành. Trong năm 2007 Thư viện đã áp dụng khung phân loại DDC (Dewey Decimal Classification System) trong công tác phân loại và chuyển đổi các đầu sách, luận án - Luận văn từ khung phân loại 19 lớp sang khung phân loại DDC. Trong công tác nghiệp vụ việc chuẩn hoá từng bước các tiêu chuẩn nghiệp vụ thông tin - thư viện theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế như: tổ chức kho theo hướng kho mở, áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến vào biên mục mô tả như khổ mẫu MARC 21 và quy tắc AACR2. Sử dụng phần mềm thư viện Libol6.0 là bộ phần mềm giải pháp thư viện điện tử với 9 phân hệ, giúp đội ngũ cán bộ thư viện có phương thức phục vụ và hướng đi mới trong quá trình áp dụng các tiêu chuẩn nghiệp vụ tiên tiến.


       Thư viện trường đại học Lâm nghiệp đang hoạt động theo mô hình thư viện hiện đại, công tác nghiệp vụ và phục vụ đều được tin học hóa, đội ngũ cán bộ đã được trang bị kỹ năng và kiến thức đáp ứng tốt quá trình phát triển thư viện theo thời đại công nghệ cao. Trong thời gian tới Thư viện trường đại học Lâm nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ với các thành viên trong hệ thống thư viện cả nước và một số thư viện của các quốc gia trong khu vực để trao đổi thông tin, đào tạo cán bộ, từng bước hội nhập với hoạt động thư viện quốc tế. Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp luôn đẩy mạnh mọi hoạt động, tăng cường các dịch vụ Thư viện đáp ứng nhu cầu thông tin tư liệu và là địa chỉ tin cậy với Bạn đọc.


Chia sẻ