Cơ cấu tổ chức

4 tháng 1, 2017
Tổng số cán bộ: 30 người, được chia làm 05 tổ chức năng: - Tổ Bạn đọc - Tổ Bổ sung trao đổi và Hành chính tổng hợp - Tổ xử lý tài liệu - Tổ Công nghệ thông tin & Xuất bản - Tổ Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp và Website.

Sơ đồ quản lý, tổ chức hoạt động thông tin, thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp 2016


Chia sẻ