Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Danh sách Email Thư viện

18 tháng 8, 2017

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TÊN MAIL

1

Nguyễn Minh Hùng

Giám đốc

hungnm@vfu.edu.vn

2

Phạm Lan Phương

Phó Giám đốc

phuongpl@vfu.edu.vn

3

Tạ Hồng Đông

Phó giám đốc

dongth@vfu.edu.vn

4

Nguyễn Văn Tứ

Tổ trưởng Tổ Bạn đọc

tunv@vfu.edu.vn

5

Lê Thị Thùy Dương

Tổ trưởng Tổ Xử lý tài liệu

duongltt1@vfu.edu.vn

6

Trần Văn Giang

Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin & Website

giangtv@vfu.edu.vn

7

Lù Thị Hương

Tổ Bổ sung trao đổi và Hành chính tổng hợp

huonglt@vfu.edu.vn

8

Nguyễn Thị Thành

Tổ Xử lý tài liệu

thanhnt1@vfu.edu.vn

9

Đỗ Tuấn Đạt

Tổ Bổ sung trao đổi và Hành chính tổng hợp

datdt@vfu.edu.vn

10

Vũ Thị Tịnh

Tổ Xử lý tài liệu

tinhvt@vfu.edu.vn

11

Trần Thị Nhâm

Tổ Công nghệ thông tin & Website

nhamtt@vfu.edu.vn

12

Trương Thu Hoài

Tổ Công nghệ thông tin & Website

hoaitt@vfu.edu.vn

13

Đỗ Nhật Trường

Tổ Công nghệ thông tin & Website

truongdn@vfu.edu.vn

14

Đặng Thanh Hoa

Tổ Bạn đọc

hoadt1@vfu.edu.vn

15

Phạm Thị Kim Chi

Tổ Bạn đọc

chiptk@vfu.edu.vn

16

Đặng Thị Như Quỳnh

Tổ Xử lý tài liệu

quynhdtn@vfu.edu.vn

17

Đoàn Thị Thanh Ngọc

Tổ Bạn đọc

ngocdtt@vfu.edu.vn

18

Vũ Thị Thoan

Tổ Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

thoanvt@vfu.edu.vn

19

Đỗ Thị Thành Bính

Tổ Bạn đọc

binhdtt@vfu.edu.vn

20

Dương Thị Minh Nguyệt

Tổ Bổ sung trao đổi và Hành chính tổng hợp

nguyetdtm@vfu.edu.vn

21

Nguyễn Tất Thắng

Tổ Công nghệ thông tin & Website

thangnt@vfu.edu.vn

22

Nguyễn Thị Kim Anh

Tổ Bổ sung trao đổi và Hành chính tổng hợp

anhntk@vfu.edu.vn

23

Bùi Thu Huyền

Tổ Bổ sung trao đổi và Hành chính tổng hợp

huyenbt@vfu.edu.vn

24

Dương Thị Mỵ

Tổ Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

mydt@vfu.edu.vn

25

Nguyễn Minh Đức

Tổ Bổ sung trao đổi và Hành chính tổng hợp

ducnm@vfu.edu.vn

26

Hoàng Thị Thu Hà

Tổ Bạn đọc

hahtt@vfu.edu.vn

27

Nguyễn Văn Hùng

Tổ Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

hungnv2@vfu.edu.vn

28

Vũ Thị Hồng Tươi

Tổ Bổ sung trao đổi và Hành chính tổng hợp

tuoivth@vfu.edu.vn

29

Nguyễn Thị Châm

Tổ Bạn đọc

chamnt@vfu.edu.vn


Chia sẻ