Danh sách Email Thư viện

16 tháng 5, 2018

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TÊN MAIL

1

Nguyễn Minh Hùng

Giám đốc

hungnm@vfu.edu.vn

2

Phạm Lan Phương

Phó Giám đốc

phuongpl@vfu.edu.vn

3

Tạ Hồng Đông

Phó giám đốc

dongth@vfu.edu.vn

4

Nguyễn Văn Tứ

Tổ trưởng Tổ Bạn đọc

tunv@vfu.edu.vn

5

Lê Thị Thùy Dương

Tổ trưởng Tổ Xử lý tài liệu

duongltt1@vfu.edu.vn

6

Lù Thị Hương

Tổ Bổ sung trao đổi và Hành chính tổng hợp

huonglt@vfu.edu.vn

7

Nguyễn Thị Thành

Tổ Xử lý tài liệu

thanhnt1@vfu.edu.vn

8

Đỗ Tuấn Đạt

Tổ Bổ sung trao đổi và Hành chính tổng hợp

datdt@vfu.edu.vn

9

Vũ Thị Tịnh

Tổ Xử lý tài liệu

tinhvt@vfu.edu.vn

10

Trần Thị Nhâm

Tổ Công nghệ thông tin & Website

nhamtt@vfu.edu.vn

11

Trương Thu Hoài

Tổ Công nghệ thông tin & Website

hoaitt@vfu.edu.vn

12

Đỗ Nhật Trường

Tổ Công nghệ thông tin & Website

truongdn@vfu.edu.vn

13

Đặng Thanh Hoa

Tổ Bạn đọc

hoadt1@vfu.edu.vn

14

Phạm Thị Kim Chi

Tổ Bạn đọc

chiptk@vfu.edu.vn

15

Đặng Thị Như Quỳnh

Tổ Xử lý tài liệu

quynhdtn@vfu.edu.vn

16

Đoàn Thị Thanh Ngọc

Tổ Bạn đọc

ngocdtt@vfu.edu.vn

17

Vũ Thị Thoan

Tổ Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

thoanvt@vfu.edu.vn

18

Dương Thị Minh Nguyệt

Tổ Bổ sung trao đổi và Hành chính tổng hợp

nguyetdtm@vfu.edu.vn

19

Nguyễn Thị Kim Anh

Tổ Bổ sung trao đổi và Hành chính tổng hợp

anhntk@vfu.edu.vn

20

Bùi Thu Huyền

Tổ Bổ sung trao đổi và Hành chính tổng hợp

huyenbt@vfu.edu.vn

21

Dương Thị Mỵ

Tổ Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

mydt@vfu.edu.vn

22

Nguyễn Minh Đức

Tổ Bổ sung trao đổi và Hành chính tổng hợp

ducnm@vfu.edu.vn

23

Hoàng Thị Thu Hà

Tổ Bạn đọc

hahtt@vfu.edu.vn

24

Nguyễn Văn Hùng

Tổ Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

hungnv2@vfu.edu.vn

25

Vũ Thị Hồng Tươi

Tổ Bổ sung trao đổi và Hành chính tổng hợp

tuoivth@vfu.edu.vn

26

Nguyễn Thị Châm

Tổ Bạn đọc

chamnt@vfu.edu.vn


Chia sẻ