Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Hướng dẫn khai thác csdl Proquest Central

4 tháng 6, 2013

Địa chỉ truy cập CSDL: http://search.proquest.com/

(Tài khoản đăng nhập liên hệ thư viện Email: thuvienlamnghiepcs1@gmail.com)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Định dạng dữ liệu: Tóm tắt & Chỉ mục, Toàn văn, Hình ảnh, Đồ họa.

- Phạm vi thông tin: từ 1905 đến nay.

- Gồm 17,580+ xuất bản phẩm, với hơn 11,490 xuất bản phẩm toàn văn, 800 báo toàn văn của Quốc tế, Mỹ, Canada, 56,000 Luận án, Luận văn toàn văn.

- Bao trùm những nguồn dữ liệu cần thiết cho hoạt động nghiên cứu học thuật: Luận án, Luận văn, Tạp chí, Báo, Công trình nghiên cứu, Tình huống thực tiễn…

- Cung cấp dữ liệu học thuật đồng thời với các dữ liệu thương mại, chuyên ngành.

-


Chia sẻ